"കലാകാരനെ ഒരിക്കലും ആരും ഓര്‍ത്തിട്ടില്ല. അവന്‍റെ കലാസൃഷ്ടി മന്വന്തരങ്ങളില്‍കൂടി
ഒരു നീണ്ട നിഴല്‍ സൃഷ്ടിക്കും, ആ നിഴല്‍ മാത്രം സ്മരിക്കപ്പെടും" - N.N.P

Movies


Documentary


Movie Photos

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Drama Photos

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Drama Notices

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Family Photos


Media