"അറിവുകെട്ട അത്ഭുതമാണ് ആരാധന, ആരാധനകളെല്ലാം
ഇഷ്ടഫലസിദ്ധിക്കുവേണ്ടിയുള്ള വില കുറഞ്ഞ തന്ത്രങ്ങളാണ്" - N.N.P

 • Kendra sangeet Nataka academy award in 1970 for Best Actor
 • Abhudhabi Malayali Samajam Sahithya Award in 1982 for his autobiography “Njan”
 • Best Playwright Award for his drama “Manwantharam” by Amateur Cultures Trivandrum in 1975
 • Kerala Sahithya Academy Award for the best play in 1967 for Prethalokam.
 • Kerala sahithya academy award in 1971 for ‘Nadakadarpanam”.
 • Prof. KrishnaPillai foundation Award in 1992 for his excellence in Theatre
 • Sreerangom Award in 1992 for his contribution to Malayalam theatre.
 • Kerala Sangeetha nadaka academy Fellowship in 1992 for contribution to Drama.
 • Sri Swathi thirunal sangeeta sabha Award in 1991 for his works in Theatre.
 • Kerala State Award in 1990 for contribution to theatre
 • Malayala Nadu award in 1970 for Best Dramatist
 • Kerala Education Society Delhi Award in 1967.